CEĻĀ UZ VIRTUĀLO VĒSTURI

Lai saglabātu Kokneses unikālo kultūrvēstures mantojumu, šogad esam īstenojuši Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu “Esi aktīvs – piedalies!” ar mērķi uzsākt mērķtiecīgu Kokneses unikālā kultūras mantojuma digitalizāciju, attīstīt un uzturēt tīmekļa vietni, kur kultūrvēsturiskā mantojuma atspoguļojums (digitāla datu krātuve) mijiedarbojas ar sociālā tūrisma piedāvājumiem.

Viens no biedrības uzdevumiem ir veidot daudzveidīgu, atraktīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu. Lai to panāktu, esam uzsākuši mērķtiecīgu lokālā kultūras mantojuma digitalizācijas procesu mājaslapā www.misijakoknese.lv.

Projekta laikā esam organizējuši četrus pasākumus, lai iesaistītu sabiedrību novadpētniecības materiālu izpētē, apkopošanā un vākšanā.  Pirmais pasākums “Gadsimtu stāsti” notika 12.maijā. Vēsturnieces un etnogrāfijas entuziastes Ieva Pīgozne un Sanita Kalna iepazīstināja koknesiešus ar vēstures un atmiņu stāstu apkopošanu tīmekļa vietnē “GADSIMTA STĀSTI”Gadsimta stāsti ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izveidota digitālā vēstures platforma, lai, iesaistot visplašāko sabiedrību, dokumentētu liecības par pēdējo 2–3 paaudžu ikdienas dzīvi Latvijā un arī atgādinātu par nesenā pagātnes mantojuma dokumentēšanas nozīmi gan dzimtas vēsturē, gan pētniecībā.

Maijā ciešā sadarbībā ar Kokneses TIC un Kokneses apvienības pārvaldi organizējām arī Tvīda braucienu – senlaicīgu velosipēdu un tērpu parādi. Pasākuma laikā informējām apmeklētājus par līdzdalības veidiem lokālās digitālās datu krātuves veidošanai.

18.augustā sadarbībā ar Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv rīkojām novadpētnieku semināru “Vietvārdi, to nozīme, vākšanas un lokalizācijas metodika, publicēšana Historia.lv”. Seminārā vēsturnieka un Historia.lv redaktora Valtera Grīviņa vadībā iepazīstinājām klātesošos ar vietvārdiem, to kopām un kategorijām, noskaidrojām svarīgāko, kas jāzina, sākot vietvārdu vākšanu. Ar praktiskiem piemēriem iepazinām lauka darba/teicēju intervēšanas ABC, kā arī iegūtā materiāla apstrādes metodes. Noslēgumā apguvām, kā publicēt savāktos vietvārdus brīvpieejas novadpētniecības platformā Historia.lv.

Ceturtais pasākums – Fotoplenērs un novadpētniecības nodarbība “Kokneses muižas kompleksa apzināšanas un fotodokumentācijas ekspedīcija”- noritēja 26. oktobrī. Pasākuma mērķis bija informēt sabiedrību par biedrības darbību, par iespējām iesaistīties novadpētniecības aktivitātēs ar uzsvaru līdzdarboties digitālās vēsturisko datu krātuves veidošanā. Sadarbībā ar Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centru, Valteru Grīviņu, Intu un Oto Luksiem no SIA “Mikrokods” apsekojām vēsturisko ēku atrašanās vietas Kokneses centrā, Kokneses jaunās muižas pils fragmentus un mēģinājām noteikt dabā vēsturisko objektu izvietojumu.

Lai iedzīvinātu dabā zudušos Kokneses vēstures objektus, projekta ietvaros esam uzsākuši sadarbību ar tūrisma tehnoloģiju uzņēmumu SIA “Jinns”. Izmantojot paplašinātās realitātes (AR) funkcijas un biedrības apkopotos attēlus un informāciju par esošajiem un zudušajiem vēsturiskajiem objektiem, uzņēmums ir izstrādājis mobilās lietotnes “Galastacija KOKNESE” pilotversiju, kas sniedz iespēju doties interaktīvās pastaigās. Ar paplašinātās realitātes funkciju lietotājam tiek dota iespēja iegūt zināšanas par apskates objektiem Koknesē.

Projekta laikā izveidojām ciešu sadarbību ar vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv, piesaistot organizāciju kā pakalpojuma sniedzēju. Konsultējāmies pie Historia.lv par darba plānošanu, materiālu apzināšanu, vākšanu, apkopošanu, apstrādi, publicēšanu. Esam izveidojuši biedrības profilu Historia.lv platformā, kur publicējam vēsturiskos materiālus un mūsdienu kultūrvides informāciju par Koknesi (3D modeļi, fotogalerijas, aculiecinieku stāstījumi, apraksti u.c. ). Tāpat arī aicinām iepazīties ar biedrības apkopoto kultūrvēstures materiālu misijakoknese.lv sadaļā “KULTŪRVĒSTURE”, kas tiek regulāri papildināts ar atmiņu stāstījumiem, foto galerijām, vēsturiskiem pētījumiem.

Ar savu darbību cenšamies atbalstīt un veicināt kvalitatīvu Kokneses pilsētas un pagasta lokālās vēstures izpēti, vēstures materiālu publicēšanu, vietējo novadpētnieku darbu, popularizēt kultūras un dabas tūrismu.

Projektu Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/067/23 “Esi aktīvs – piedalies” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Foto: Māra Bitāne, fotoplenērs Koknesē 26.10.2022.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne, biedrības “Pērses krasts” projektu vadītāja

misijakoknese@gmail.com 

Leave a Comment